Qui pot associar-se?

Unió Empreses Sant Vicenç dels Horts 04

 

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que desenvolupin dintre del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts una activitat econòmica de caràcter empresarial o professional, que de manera lliure i voluntària, tinguin interès en participar en les activitats d’aquesta associació.

Pel que fa a les persones físiques, cal que tinguin capacitat d’obrar.

Pel que fa a les persones jurídiques, la sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent, i les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part de la Unió d’Empreses de Sant Vicenç dels Horts.

Per integrar-se a l’associació, cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, al qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.